Arifiye ilçesi, Hanlı Sakarya Mahallesi'nde, 3. Derece ...
19 Eylül 2017

İlgi: 11.09.2017 tarih ve 10352 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü)’nın yazısı.

 İlgi yazı ile; ilimiz, Arifiye ilçesi, Hanlı Sakarya Mahallesi'nde, 3. Derece Doğal Sit Alanı'nda yer alan tapunun 700, 701, 702, 703, 704, 1608, 1644 ve 1697 No'lu parsellerinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde "Belediye Hizmet Alanı"na İlişkin Koruma Amaçlı 1/25000 ölçekli Nazım, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi 644 sayılı KHK'nin 13/A maddesi uyarınca Bakanlık Makamının 21/07/2017 tarihli ve 8487 sayılı Olurları ile onaylandığı bildirilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca söz konusu plan uygulamasının 1(bir) ay süre ile askıya çıkartılması ve ilgili işlemlerin yapılması istenmektedir.

            Bakanlığımız tarafından kurumumuza gönderilmiş olan ilgi yazı ekleri, 20.09.2017 tarihi, Çarşamba gününden itibaren 1 ay süre ile Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) panosunda ve internet sitesinde eş zamanlı olarak askıya çıkartılmıştır.

 İlanen duyurulur.19.09.2017

İlana ilişkin materyaller: "Diğer Dosyalar" sağ taraftadır.   >>