Ağaçlandırma İhalesi ilanı
01 Ekim 2018

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz üzerinde, Beş (V) ve daha yukarı sınıftaki araziler üzerinde, uygulama projesinde belirtilen idare süresi boyunca odun ve odun dışı orman ürünü veren türler yetiştirilmek, Dördüncü sınıfa (I-IV) kadarki araziler üzerinde uygulama projesinde belirtilen idare süresi boyunca odun dışı orman ürünü veren türler yetiştirilmek amacıyla ağaçlandırma amaçlı kiralama işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre Pazarlık Usulü ile Sakarya Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdür Odasında İhale komisyonunca yapılacaktır.

                1 – Ağaçlandırma amaçlı ihalelerde, Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan ve ilan edilen taşınmazlar için başvuran kişilerden hak sahipleri, aşağıda belirtilen öncelik sırası ve taşınmaz yüzölçümleri esas alınarak yapılan gruplandırmaya göre belirlenir:
                a-) Birinci grup: Taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde oturan, köyün nüfusuna kayıtlı ancak o köyde oturmayan ve/veya köyün nüfusuna kayıtlı olmamakla birlikte o köyde oturan gerçek kişiler 100.000 m² ye kadar (100.000 m² dahil) taşınmaz için hak sahibi olarak belirlenecektir.
                b-) İkinci grup: Tüzel kişiler ile taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olmayan ve o köyde oturmayan gerçek kişiler 3.000.000 m² ye kadar (3.000.000 m² dahil) taşınmaz için hak sahibi olarak belirlenebilir.
                c-) Bir taşınmaz için aynı gruptan birden fazla kişinin başvuruda bulunması ve taşınmazın tamamının başvuranların taleplerini karşılamaması halinde, gruba ilişkin başvuru bedeli üzerinden pazarlık usulü ile ihale komisyonu tarafından yapılarak arttırma sonucunda en yüksek bedeli teklif eden kişi hak sahibi olur.
                2 – Ağaçlandırma amaçlı yapılacak kira ihalelerine ilişkin şartnameler mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde/Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.
                3 – İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar,
                a-) Başvuru yapacakların; taşınmaz için Birinci Grup için; 335,00 TL., İkinci Grup için; 3.350,00 TL. başvuru bedelini son başvuru tarihi olan 30.10.2018 tarihine kadar İdareye yatırmaları gerekmektedir.
                b-) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
                c-) Tebligat için Türkiye’de adres gösterir belgeyi,
                d-) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), Tüzel Kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin İdare Merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri, Kamu Tüzel Kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir Belgeyi idareye vermeleri gerekmektedir.
                4 – Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.
                5 – Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.
                6 – İşgalli taşınmaz mallardan doğacak her türlü ihtilaflar kiracısına aittir.
                7 – Ortak girişim ve hisseli olarak ihalelere teklif verilemez.
                8 – Taşınmaz Kira ihale bedeli üzerinden hesaplanacak her türlü vergi, resim ve harç kiracıya aittir.
                9 – Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
                10 – İhale bilgileri Türkiye genelinde www.milliemlak.gov.tr , www.sakarya.csb.gov.tr , www.kaynarca.gov.tr  internet adresinden ve Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) ilan panosunda, taşınmazın bulunduğu köy muhtarlığı askı ilanından öğrenilebilir.

 

 

AĞAÇLANDIRMA AMAÇLI KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZIN

 

 

S.NO

 

 

İL

 

 

İLÇE

 

 

MAH./KÖY

 

 

ADA

                                             

 

PARSEL                                                                                  

 

KİRAYA

VERİLECEK

ALAN (m²)

 

İMAR

DURUMU

 

BAŞVURU BEDELİ

 

BAŞVURU TARİHİ

 

 

İHALE GÜN

VE SAATİ

Birinci Grup

İkinci Grup

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

 

 

1

 

 

Sakarya

 

 

Kaynarca

 

 

Eğrioğlu Mah.

 

 

-

 

 

1706

 

 

30.040,00

 

 

İmarsız

 

 

335,00

 

 

3.350,00

 

 

01.10.2018

 

 

30.10.2018

 

 

15.11.2018

 

 

11.00

 

 

 

 

 

 

EK-2/A

 

 

SAKARYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE / ŞEFLİĞİNE

 

Taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde oturan / Taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olan ancak o köyde oturmayan / Taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olmamakla birlikte o köyde oturan bir kişi olarak ……………….….… İli, …………..…..……. İlçesi, ……..………………….. Mahallesinde / Köyünde bulunan Hazineye ait …….……. ada .................. parsel numaralı / Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki ...................................... m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerinde ağaçlandırma yapılmak amacıyla tarafıma kiraya verilmesi hususunda gereğini arz ve talep ederim.  …. / …. / ……

 

 

 

                                                                                                                                                İmza

                                                                                                                                         Adı ve Soyadı

 

 

ADRES:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-2/B

 

SAKARYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE

MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE / ŞEFLİĞİNE

 

……………….….… İli, …………..…..……. İlçesi, ……..………………….. Mahallesinde / Köyünde bulunan Hazineye ait …….……. ada .................. parsel numaralı / Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki ...................................... m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerinde ağaçlandırma yapılmak amacıyla tarafıma kiraya verilmesi hususunda gereğini arz ve talep ederim. …. / …. / ……

 

 

 

                                                                                                                                                İmza

                                                                                                                                         Adı ve Soyadı

 

 

ADRES:

 


Dokümanlar