Sakarya Valiliği
Sakarya Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Sakarya Valiliği
Sakarya Valiliği
Görevleri

İMAR İSK?N VE KOOPERATİFLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Kuruluşu:

              Bakanlığımız taşra teşkilatı organizasyon yapısı, 17.08.2010 tarihli ve 1513 sayılı Bakanlık Olur?u ile yeniden düzenlenmiş olup, bu Olur ile Sakarya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü i?in B tipi il teşkilatı oluşturulmuştur. Bu yeni oluşum sonucu olarak İmar İsk?n ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü kurulmuştur.

Görev Tanımı:

              İmar İsk?n ve Kooperatifler Şube Müdürlüğümüzce; 3194 Sayılı İmar Kanunu,3621 Sayılı Kıyı Kenar Kanunu uygulamaları ve kıyı kenar ?izgisinin tespiti, 5543 sayılı İsk?n Kanunu uygulamaları yürütülmektedir. İl genel meclisi ve Belediye meclisleri tarafından onaylanan imar planlarının ilgili mevzuat uyarınca değerlendirilerek raporlanıp arşivlenmektedir.

              Belediyelerin mücavir alan teklifleri incelenerek, onay i?in Bakanlığımıza sunulmaktadır.

              Dolgu imar planı teklifleri şubemizce incelenip, Bakanlığa onay i?in sunulur.

               İldeki konut a?ığının tespiti ve bu konuda yapılması gereken işlemler hakkında ilgili belediyelerle ortak ?alışmalar şubemizce yürütülmektedir.

              Tarım ve Hayvancılık yapılarının fenni mesuliyeti şubemiz tarafından yürütülmektedir.

               13.12.2010 tarihinden itibaren 1163 sayılı kanun kapsamında, konut yapı kooperatifleri, toplu işyeri kooperatifleri, kü?ük sanayi sitesi kooperatiflerinin kuruluşları, genel kurul toplantıları ve ilgili tüm işlemeleri ile kooperatiflerin denetlenme işleri Şubemiz sorumluluğuna girecektir.

               Belediye yazışmalarının yapılıp, Bakanlığımıza ve Müdürlüğümüze iletilen şik?yetler incelenerek sonu?landırılmaktadır.

Personel Durumu:

              Müdürlüğümüz bünyesinde; bir adet makine mühendisi, bir adet şehir plancısı, bir adet mimar, iki adet harita mühendisi, bir adet düz iş?i bulunmaktadır.

Faaliyetler:

               1163 sayılı Kooperatifler Kanununun, yapı kooperatifleri ile ilgili kısmının iş ve işlemlerini yürütme yetkisi 13/12/2010 tarihinde Bakanlığımıza ge?mesi nedeniyle Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü arşivinde bulunan 141 adet faal, 283 adet tasfiye halinde 72 adet kapanış dosyası teslim alınmıştır. Yetkinin tarafımıza ge?mesiyle 1 adet konut yapı kooperatifinin kuruluş işlemleri tamamlanmıştır.

               Kanuni zorunluluk olan kooperatif genel kurullarının ilk 6 ay i?erisinde yapılması işlemleri devam etmekte olup, başvuru sonucunda Genel Kurulda görev alacak Bakanlık Temsilcileri görevlendirilmektedir.

              3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında mevcut kıyı kenar ?izgisi tespitleri sayısallaştırılmıştır.2014 yılına kadar kıyı kenar tespitlerinin tamamlanması planlanmaktadır.

              3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuatlar uyarınca şikayetler değerlendirilmekte ve sonu?landırılmaya ?alışılmaktadır.

               5543 sayılı İskan Kanunu uyarınca Bakanlığımızca talep edilen iş ve işlemler Müdürlüğümüzce takip edilmektedir.

               3194 sayılı İmar Kanununun 45. Maddesi uyarınca Belediye mücavir alan teklifleri değerlendirilerek, onay i?in Bakanlığımıza sunulmaktadır.